Koraci

Sve što treba da uradiš je:

 1. Fotografišeš kako spremaš ispite, sarađuješ s kolegama, razvijaš ideje...;
 2. Otkucaš nekoliko pratećih rečenica da uobličiš priču;
 3. Pošalješ prijavu!

Jer 20 najboljih putuje sa nama!

Uslovi konkursa

I UVODNE NAPOMENE

Nagradni konkurs „Ove jeseni indeks je moj pasoš” traje od 25.09.2017. godine sa početkom u 12h, do 7.11.2017. godine u 12h.

Organizator nagradnog konkursa „Ove jeseni indeks je moj pasoš” (u daljem tekstu: „Konkurs”) je Philip Morris Services d.o.o. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 64a, 11070 Novi Beograd (u daljem tekstu: „Organizator“) koji Konkurs organizuje u skladu sa ovim Uslovima.

Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom: „Ove jeseni indeks je moj pasoš“ (u daljem tekstu: “Konkurs“).

Učešće na konkursu je besplatno i dobrovoljno, a prijava na učešće dozvoljena samo punoletnim osobama.

Konkurs se realizuje na sajtu http://indeksjemojpasos.rs gde su objavljeni i Uslovi nagradnog konkursa.

Philip Morris Services d.o.o Beograd je vlasnik sajta http://indeksjemojpasos.rs

Konkurs se organizuje preko društvene mreže Fejsbuk na stranici Philip Morris International (RS), a Uslovi po kojima se odvija konkurs objavljeni su na stranici www.indeksjemojpasos.rs, kao i u sekciji Beleške (Notes) na Fejsbuk stranici Philip Morris International (RS).

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

Pre nego što uzme učešće u akciji, svaki učesnik mora prethodno da prihvati propisane uslove, kako je definisano u „opštim odredbama”.

II OPIS KONKURSA

Na sajtu http://indeksjemojpasos.rs organizuje se nagradni konkurs „Ove jeseni indeks je moj pasoš“ u okviru kojeg se pozivaju studenti (u daljem tekstu „Učesnici“) da se predstave na najbolji mogući način, kroz autorsku fotografiju i prateći tekst koji odgovaraju na jednu od tri ponuđene teme Konkursa: Timski rad, Preduzetnički duh i Učenje. Učesnici postavljaju svoju autorsku fotografiju i prateći tekst u okviru Prijavnog formulara na sajtu http://indeksjemojpasos.rs

Organizator će prihvatiti samo prijave (fotografije i prateći tekst) koje su u skladu sa zadatom temom i koji poštuju pozitivne vrednosti koje promoviše kompanija Filip Moris u Srbiji.

Nagradni fond

 • Broj finalista konkursa: 50 (pedeset)
 • Broj pobednika konkursa: 20 (dvadeset)
 • Nagrada: putovanje u Bolonju od 15. do 17.11.2017. godine.

III KO MOŽE UČESTVOVATI NA KONKURSU?

Na konkursu mogu da učestvuju oni koji su:

 • punoletni građani Republike Srbije
 • imaju status redovnog studenta na fakultetima ili višim školama u Republici Srbiji (što mogu dokazati Uverenjem o redovnom studiranju);
 • saglasni sa uslovima ovog Konkursa
 • pristaju da Organizator prikupljene materijale koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada učesnicima;
 • žele da postave svoje fotografije na zadatu temu koristeći aplikaciju http://indeksjemojpasos.rs;
 • pristaju da Organizator stekne sva imovinska prava intelektualne svojine na sve predate fotografije, uključujući i njihovu izmenu, kao i da od istih izradi promotivne materijale bez dodatnih nadoknada autorima;
 • pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, adresu elektronske pošte, godinu studija i godine starosti) prvenstveno u svrhu kontaktiranja radi verifikacije ispunjenosti uslova, objavljivanja imena na Fejsbuk stranici Philip Morris International (RS) , ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili obaveštenja u toku konkursa;
 • Svi koji ispunjavanju navedene uslove imaju pravo učešća, izuzev zaposlenih kod Organizatora, marketinških i PR agencija koje učestvuju u promociji i realizaciji ove nagradne akcije, kao i članova njihovih porodica.

III NAČIN UČESTVOVANJA NA KONKURSU

Osoba koja želi da učestvuje na Konkursu (u daljem tekstu: „Učesnik“) potrebno je da u skladu sa Pravilima konkursa predstavi sebe na najbolji mogući način kroz autorsku fotografiju i prateći tekst, koji treba da odgovore na jednu od tri ponuđene teme: Timski rad, Preduzetnički duh i Učenje.

Svoju autorsku fotografiju i prateći tekst Učesnici postavljaju kroz formular za prijavu koji se nalazi na stranici www.indeksjemojpasos.rs, nakon čega će im na mejl adresu stići konfirmacioni mejl da su se uspešno prijavili.

Prateći tekst ne sme biti duži od 800 karaktera.

Fotografija ne sme biti veća od 5MB.

U slučaju da više učesnika dostavi isti materijal (fotografiju i prateći tekst) Učesnikom u konkursu će se smatrati onaj ko je prvi dostavio materijal.

Zabranjeno je slanje fotografija uvredljivog ili pornografskog sadržaja, fotografija koje opisuju nasilje, sadrže neprimerene reči, govor mržnje ili su postavljene u komercijalne svrhe ili svrhe oglašavanja. Zabranjeno je fotografisanje proizvoda i brendova, bilo od kompanije Philip Morris International (RS), bilo od konkurentskih proizvođača ili proizvoda drugih kompanija.

Zbog bezbednosti dece na internetu, zabranjeno je postavljati fotografije na kojima su vidljiva maloletna lica i takve fotografije neće biti prihvaćene.

IV VREME TRAJANJA KONKURSA I MEHANIZAM NAGRAĐIVANJA

Konkurs se organizuje od 25.09.2017. godine do 7.11.2017. godine, i odvijaće se u četiri faze.

Prva faza Konkursa traje od 25.09.2017. do 14.10.2017. Tokom ove faze Učesnici treba da pošalju svoju prijavu (autorsku fotografiju i prateći tekst) uz tražene podatke, koji odgovaraju na jednu od tri ponuđene teme: Timski rad, Preduzetnički duh i Učenje.

Jedan učesnik može poslati jednu prijavu (autorsku fotografiju i prateći tekst) na Konkurs.

Sve fotografije poslate putem Web aplikacije http://indeksjemojpasos.rs, a ispunjavaju temu i pravila konkursa ulaze u odabir do 100 najboljih prijava.

Organizator će prihvatiti samo prijave koji su u skladu sa zadatom temom i koje poštuju pozitivne vrednosti koje promoviše kompanija Filip Moris u Srbiji.

Organizator nije u obavezi da obavesti Učesnike o tome da određeni materijal nije zadovoljio tražene kriterijume, odnosno da je njegova prijava odbijena.

Druga faza Konkursa traje od 14.10.2017. do 17.10.2017. Tokom ove faze žiri (sačinjen od tima odgovornog za društvene mreže) bira do 100 najboljih prijava, koje će potom 17.10.2017. biti objavljene na Fejsbuk stranici Philip Morris International (RS) u vidu foto albuma.

Kriterijumi kojima će se žiri voditi prilikom pregleda materijala su sledeći:

 • Odgovor na zadatu temu;
 • Inspirativnost;
 • Kreativnost;
 • Poštovanje etičkih i moralnih standarda prilikom kreiranja prijave;
 • Sveobuhvatan utisak prijave (fotografije i propratnog teksta) koje odgovaraju na jednu od zadatih tema, a imaju za cilj da Organizatoru pokažu zašto Učesnik treba da bude deo nagradnog putovanja u Bolonju;
 • Kvalitet/rezolucija i format u kom je fotografija kreirana;

Organizator zadržava pravo da prihvati ili ne, fotografije za koje smatra da ne odgovaraju temi postavljenog Konkursa ili koje tehnički ne zadovoljavaju minimum kriterijuma koji određuje Konkurs, bez posebnih objašnjenja.

Treća faza Konkursa traje od 17.10.2017. godine u 12h do 24.10.2017. godine u 12h. Tokom ove faze biće organizovano glasanje na Fejsbuk stranici Philip Morris International (RS) u okviru foto albuma gde će pristigle prijave biti objavljene.

Od momenta objave svaki Učesnik može da pozove svoje prijatelje na Fejsbuku da glasaju za njegovu prijavu (fotografiju i propratni tekst) od 17.10.2017. godine u 12h do 24.10.2017. godine u 12h.

Pravo glasanja imaju svi korisnici društvene mreže Fejsbuk, kao i Učesnici konkursa.

Pedeset učesnika koji dana 24.10.2017. godine u 12h budu imali najveći broj lajkova u okviru foto albuma na Fejsbuk stranici Philip Morris International (RS) - ulaze u finale!

Ukoliko posumnja na nepravilnosti u procesu glasanja, Organizator zadržava pravo da bez daljeg obrazloženja diskvalifikuje Učesnika za kojeg sumnja da je manipulisao procesom glasanja.

Četvrta faza Konkursa traje od 24.10.2017. godine do 7.11.2017. godine. Tokom ove faze Organizator će kontaktirati 50 finalista u svrhu provere njihovih podataka i ispunjenosti uslova učešća na konkursu. Nakon toga žiri (sačinjen od tima odgovornog za društvene mreže) bira 20 najboljih od 50 učesnika koji su ušli u finale, odnosno od onih Učesnika za koje se utvrdilo da u potpunosti ispunjavaju Uslove Konkursa u smislu posedovanja državljanstva Republike Srbije i Uverenja o redovnom studiranju.

Kriterijumi kojima će se žiri voditi prilikom pregleda materijala su sledeći:

 • Inspirativnost;
 • Kreativnost;
 • Sveobuhvatan utisak prijave (fotografije i propratnog teksta) koje odgovaraju na jednu od zadatih tema, a imaju za cilj da Organizatoru pokažu zašto Učesnik treba da bude deo nagradnog putovanja u Bolonju;

Broj glasova koji budu sakupili finalisti neće presudno uticati na izbor pobednika, ali će ga žiri uzimati u obzir.

Dodeljivanje nagrada se ni u kom slučaju ne može smatrati bezuslovnom obavezom Organizatora. Organizator zadržava pravo da na osnovu odluke stručnog žirija utvrdi da nijedna od dostavljenih prijava ne zadovoljava kriterijume.

Imena Učesnika koji će 15.11.2017. godine otputovati na nagradno putovanje u Bolonju biće objavljena na Fejsbuk stranici Philip Morris International (RS) dana 7.11.2017. godine do 14h.

V AUTORSKA PRAVA

Materijali koje Učesnici šalju moraju biti autorski, odnosno oni moraju biti autori fotografije koje dostavljaju za učešće u Konkursu. Učesnik koji prijavljuje fotografije na Konkurs, mora imati neotuđiva autorska prava na njima koja su definisana važećim propisima o autorskim pravima.

Organizator ima pravo na korišćenje i objavljivanje svih fotografija koji su predmet učešća na Konkursu, kao i njihovih delova i to za promociju Konkursa i sajta u bilo kojem obliku i u bilo kojem mediju. Pri tome će Organizator nastojati da navede ime autora, ali nije odgovoran ukoliko to ne učini. Pri ovakvom korišćenju i objavljivanju, autor se odriče od bilo kakvih potraživanja od Organizatora.

VI PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnici nagrada će biti obavešteni elektronskom poštom o nagradi i načinu preuzimanja nagrade, odnosno o svim detaljima vezanim za nagradno putovanje u Bolonju.

Učesnici će biti kontaktirani putem elektronske pošte i kontakt telefona, te ukoliko se ne odazovu nakon tri pokušaja Organizatora da stupi u kontakt sa njima, njihova nagrada će pripasti sledećem Učesniku prema rangiranju koje je napravio žiri.

Za učesnike koji nemaju važeći pasoš troškove izrade istog snosiće Organizator.

Jedan učesnik Konkursa može osvojiti samo jednu nagradu na Konkursu.

Nagrade uključuju prevoz potreban za preuzimanje nagrada, odnosno prevoz Učesnika od mesta stanovanja do Beograda, odnosno do mesta sa kojeg se polazi na nagradno putovanje 15.11.2017. godine.

Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedena u ovim uslovima. Osvojena nagrada se ne može preneti na drugo lice.

Svi Dobitnici nagrada biće pozvani na druženje u prostorije Organizatora radi pripreme za put, a prisustvo tom događaju nije uslov za preuzimanje nagrade.

VII PONAŠANJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Učesnici – dobitnici nagrada, koji odu na nagradno putovanje u Bolonju imaju pravo da dele tekstualne, foto i video materijale nastale tokom putovanja uz tagove #indeksjemojpasos #filipmoris #travelwithpmi i koriste sopstvene hashtagove vodeći računa da nisu u vezi sa proizvodima i brendovima Organizatora i da nemaju negativnu konotaciju.

Učesnici imaju pravo i da mention-uju (označe, pomenu) naziv Facebook stranice @InsidePMISerbia uz obavezu da budu primerenog sadržaja, te da se na njima ne vide i ne nalaze proizvodi i brendovi Organizatora ili bilo kog drugog proizvođača, niti osobe pod dejstvom alkohola i nedozvoljenih supstanci.

VIII ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Svi lični podaci koje je Učesnik poslao biće namenjeni isključivo u svrhe Konkursa i neće se proslediti trećim licima, osim ako to bude potrebno zbog izvođenja Konkursa. Sa ličnim podacima će se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Učesnik je saglasan da se njegovi podaci (ime, prezime, mesto prebivališta), kao i njegova fotografija sa nagradom, objave u medijima (štampani, elektronski i internet mediji).

IX PREKID KONKURSA

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na Fejsbuk stranici ili putem elektronske pošte.

X IZMENA PRAVILA KONKURSA

Organizator zadržava pravo izmene ovih pravila, bez obaveze da o tome blagovremeno obavesti sve učesnike.

XI OPŠTE ODREDBE I SAGLASNOSTI

Philip Morris Services d.o.o obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestvovanje na konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činidbom od strane osobe koja na konkursu učestvuje. Kompanija Fejsbuk ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog Konkursa, i ne snosi nikakvu odgovornost za njega.

Da biste učestvovali u ovom nagradnom Konkursu potrebno je da prethodno prihvatite propisane Uslove Konkursa. Molimo da pažljivo pročitate ove Uslove pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.

Prijavom za učestvovanje na ovom Konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:

Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka.

Takođe sam saglasan/a je da materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa (tekstovi i zapisi) moje autorsko delo i da mogu da se koriste na internet stranici koju je postavila kompanija Philip Morris Services d.o.o, kao i da se koriste u druge marketinške svrhe (Fejsbuk, i dr.), a sve u vezi sa ovim konkursom i dok traje promocija ovog konkursa.

Potvrđujem da sam obavešten/a i saglasan/a da se moji lični podaci kao što je ime, prezime, godina studija, godine starosti i adresa elektronske pošte prikupljaju isključivo zbog identifikacije potencijalnog dobitnika nagrade.

Saglasan sam da ukoliko prođem u Četvrtu fazu konkursa, Organizatoru dostavim dokumentaciju koja potvrđuje da ispunjavam Uslove nagradnog Konkursa kao i drugu dokumentaciju koju Organizator bude zahtevao. Npr. potvrda da li učesnici konkursa imaju nekog bliskog u državnim institucijama.

Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.

Pristajem da budem kontaktiran od strane Organizatora u vezi ove akcije.

Potvrđujem da sam upoznat sa pravom Organizatora da pri realizaciji ove aktivacije ne prihvati ili ukloni sve tekstove, zapise, fotografije i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Organizator promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, prikazivanjem maloletnih lica, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promovisanja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.).

Potvrđujem da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala (tekstova, fotografija, i dr.) kao i da Organizator nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.

Potvrđujem da sam isključivi autor materijala dostavljenih u okviru Konkursa, odnosno da nad istim ne postoje autorska ili druga prava drugog fizičkog ili pravnog lica. Ukoliko dođe do eventualnog kršenja prava na intelektualnu svojinu ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za ovo kršenje snosi Učesnik koji je poslao sporni materijal. Svaki odobren materijal može biti korišćen od strane Organizatora u komercijalne svrhe.

Saglasan sam da Organizator bude jedini, isključivi i trajni vlasnik materijala koji učesnik kreira i dostavi u okviru konkursa „Ove jeseni indeks je moj pasoš” od trenutka dostavljanja materijala na Web aplikaciji www.indeksjemojpasos.rs , bez ikakve plative naknade od strane Organizatora ka Učesniku. Pojam „Materijal” u ovim uslovima učešća u nagradnom konkursu označava svaki sadržaj koji učesnik dostavi u okviru konkursa (fotografija i tekst);

Potvrđujem da nepovratno prenosim Organizatoru sva prava, intelektualne svojine na svim Materijalima, bez bilo kakvih tereta i nezavisno od svih založnih prava, potraživanja i drugih obaveza, u najvećoj meri koja je propisana zakonom. Pojam „Prava intelektualne svojine” u ovim uslovima za učešće u nagradnom konkursu označava sva prava, u bilo kojoj zemlji ili jurisdikciji, koja se odnose na patente, pronalaske, poslovne tajne, kao i prava u vezi sa naučno-tehničkim znanjem, autorska prava (uključujući dodatke i obnove) i prava srodna autorskim pravima, podatke o zaštiti podataka, prava proizvođača baza podataka, registrovani dizajn, prava na dizajn, prava na industrijski dizajn i industrijske modele, žigove, robne marke, poslovna imena, zaštitne znake, prava na logo, imena domena, kao i sve registracije i zahteve za registraciju gore pomenutih pojmova;

Saglasan sam da Organizator može da u celosti prenese svojinu na Materijalu na treća lica, bez ograničenja;

Potvrđujem da Materijal može biti korišćen, menjan, dupliciran i/ili umnožavan u svim formama i za svaku vrstu medija, uključujući i elektronske medije, širom sveta od strane Organizatora ili potonjeg vlasnika Materijala, bez ograničenja. Organizator, kao i potonji vlasnik Materijala, ima pravo da kombinuje bilo koji Materijal sa drugim podacima, materijalom ili dizajnom;

Saglasan sam da neću primiti nikakvu nadoknadu povodom korišćenja Materijala od strane Organizatora i/ili potonjeg vlasnika Materijala. Odričem se svih moralnih prava u vezi sa Materijalom, u najvećoj meri u kojoj to omogućavaju relevantni propisi;

Potvrđujem da su sva lica koja se pojavljuju na Materijalima uključujući samog učesnika dali saglasnost za prikazivanje Materijala za namene ovog Konkursa;

Potvrđujem da se njihov lik i određeni lični podaci: ime, prezime, slika, materijal snimljen ili nastao u vezi sa ili povodom Konkursa, mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez ikakvih vremenskih, teritorijalnih ili drugih ograničenja i bez naknade u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala.

Prihvatanje Uslova konkursa učesnik izražava popunjavanjem odeljka „Prihvatam uslove konkursa“ pri slanju materijala u okviru Web aplikacije na stranici www.indeksjemojpasos.rs

U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.

XII ZAVRŠNE ODREDBE

Organizator zadržava pravo na izmenu pravila i otkaz/prekid konkursa ili stavljanje konkursa u stanje mirovanja ako to zahtevaju tehnički, komercijalni ili drugi opravdani razlozi. O svim izmenama i novostima nagradnog Konkursa, Organizator će bez odlaganja obavestiti učesnike preko Fejsbuk stranice. Organizator nije odgovoran ukoliko Fejsbuk stranica privremeno bude van funkcije usled više sile ili slučaja, odnosno usled događaja koji su van kontrole Organizatora.

U Beogradu, dana 18.09.2017. godine

ORGANIZATOR:
Philip Morris Services d.o.o Beograd